Conas Iarratas a Dhéanamh

Cé atá in ann iarratas a dhéanamh?

Toisc gur treoirthionscadal é seo, tá sé teoranta ó thaobh líon na rannpháirtithe ar féidir leis freastal air. D’fhéadfadh tionchar a bheith ag torthaí ó dhearadh phleananna straitéiseacha an CBT ar líon agus dáileadh na láithreán a ndíreofar orthu don chlár amach anseo. Táthar ag súil go n-aistreofar an treoirthionscadail seo isteach i scéimeanna amach anseo sna sprioc-réimsí.

Tá príomhfhócas LIFE IP Wild Atlantic Nature ar 24 láithreán Natura 2000 in iarthuaisceart na hÉireann. Le cur san áireamh sa chlár RBPS, tugadh tosaíocht do láithreáin bunaithe ar limistéar (méid an SAC), tionscadail agra-comhshaoil eile a bheith ann agus scaipeadh geografach. Díreofar ar liosta sealadach de shuíomhanna tosaíochta don treoirthionscadal RBPS in 2021 agus in 2022.

Seolfar an treoirthionscadal den chéad uair i SAC Choimpléasc na hAbhann Duibhe/Néifinn in 2021 do líon teoranta rannpháirtithe a roghnófar tar éis léirithe spéise a fháil. Síneoidh sé chuig réimsí tionscadail eile in 2022.

Ba cheart tailte a fhógairt ar an iarratas is déanaí a d’fhaomh an t-iarratasóir ar Scéim na hÍocaíochta Bunúsaí (BPS) le go mbreithneofar é don chlár píolótach. Ní mór talamh ar léas nó ar cíos a bheith dearbhaithe ar iarratas BPS an iarratasóra don bhliain roimhe sin chun iarratas a dhéanamh chun páirt a ghlacadh sa chlár seo.

Tailte príobháideacha

Is féidir talamh feirme ar fad laistigh de na limistéir sprice a mheas le haghaidh íocaíochta ach amháin foirgnimh (agus a gcúirtealáiste), uisce fairsing, clóis feirme, cairéil agus foraois thráchtála.

Coimíneachtaí

Déanfaidh an fhoireann tionscadail athbhreithniú ar na coimíneachtaí go léir laistigh de na sprioc-réimsí agus roghnóidh siad na cinn is airde tosaíochta le haghaidh iontrála.

Ar thailte coimín, is é an codán a dhearbhaigh an rannpháirtí ar an iarratas BPS is déanaí a d’fhaomh sé ná an codán a bhreithneofar le haghaidh íocaíochta. Sa chás go scoilteann teorainn an dobharcheantair dáileacht talún, ní íocfar ach an chuid laistigh de theorainn an dobharcheantair.

Conas a dhéanaim iarratas?

Comhlánaigh agus cuir isteach an fhoirm Léirithe Suime chuig foireann an tionscadail. Tá an fhoirm seo ar fáil ó fhoireann an tionscadail nó is féidir í a íoslódáil anseo.

Ainmnigh do chomhairleoir feirme roghnaithe, a chaithfidh an fhoireann tionscadail a oiliúint agus a fhaomhadh ansin.

Sula ndéanann siad iarratas, ba chóir do gach iarratasóir an treoir seo a léamh go cúramach.

Sa chás go n-éiríonn le hiarratasóir, ullmhóidh an fhoireann tionscadail an plean feirme agus eiseoidh siad tairiscint conartha don fheirmeoir. Ní mór don fheirmeoir glacadh leis an tairiscint seo laistigh de mhí amháin ó eisiúint.

Cuirfear iarratasóirí nár éirigh leo ar an eolas ag deireadh na tréimhse earcaíochta.

Critéir roghnúcháin

Tá roghnú na rannpháirtithe bunaithe ar fhaisnéis feirme ó iarratas BPS an iarratasóra sa bhliain roimhe sin. Toisc go bhfuil an maoiniú teoranta, ní bheidh sé indéanta freastal ar gach iarratasóir incháilithe ag an gcéim phíolótach.

Maidir le gach limistéar oibríochta Dúlra an Atlantaigh Fhiáin, déanfaidh an fhoireann tionscadail na hiarratasóirí a rangú de réir na gcritéar a leagtar amach thíos, maidir le tailte príobháideacha agus coimín araon. I measc na gcatagóirí atá molta, maidir le tréithe na dtailte, tá:

  1. A mhéid atá na dáileachtaí talún molta (do fhoghrúpaí príobháideacha agus coimíneachta araon) suite laistigh de sprioc-láithreáin Natura 2000.
  2. Láithreacht fo-abhantraí oibiachtúla ard-stádas a thrasnaíonn spriocláithreáin Natura 2000.
  3. Cuireann na tailte molta le scaipeadh geografach dea-dháilte ar fud na réimsí tionscadail.
  4. Láithreacht shuntasach de ghnéithe éiceolaíochta ar údar imní caomhantais iad a tharlaíonn go rialta ar na tailte atá beartaithe.

Tugtar breac-chuntas ar mhionsonraí iomlána na gcritéar sna doiciméid Téarmaí & Coinníollacha agus i dtuarascálacha teicniúla an phróisis roghnóireachta do Thionscadal Dúlra an Atlantaigh Fhiáin. B’fhéidir gur mhaith leat ár ráiteas príobháideachais a fheiceáilnó a íoslódáil.