LIFE IP Wild Atlantic Nature

Wild Atlantic Nature LIFE IP, a 9-year EU-funded LIFE Integrated Project, works with farmers, local communities and land owners to add value to the wide range of services provided from our Special Area of Conservation (SAC) network of blanket bogs and associated areas. These peatlands provide clean drinking water, store carbon, support biodiversity, produce high quality food and support resilient rural economies and livelihoods through farming, tourism, recreation and other activities. As part of the project, a pilot voluntary Results Based Payment Scheme (RBPS) will be linked to the quality of the habitat, thereby putting landowners and their skills, expertise and knowledge of their land central to the development of this project.

Cuidíonn Wild Atlantic Nature LIFE IP, Tionscadal Comhtháite LIFE 9 mbliana arna mhaoiniú ag an AE, le feirmeoirí, pobail áitiúla agus úinéirí talún chun luach a chur leis an raon leathan seirbhísí a chuirtear ar fáil ónár líonra de phortaigh blaincéad Limistéar Speisialta Caomhnaithe (SAC) agus réimsí gaolmhara. Soláthraíonn na tailte portaigh seo uisce óil glan, stórálann siad carbón, tacaíonn siad le bithéagsúlacht, táirgeann siad bia ar ardchaighdeán agus tacaíonn siad le geilleagair agus slite beatha tuaithe athléimneacha trí fheirmeoireacht, turasóireacht, áineas agus gníomhaíochtaí eile. Mar chuid den tionscadal, beidh scéim phíolótach deonach Íocaíochta Bunaithe ar Thorthaí (RBPS) nasctha le cáilíocht na gnáthóige, agus ar an gcaoi sin úinéirí talún agus a gcuid scileanna, saineolais agus eolais ar a gcuid talún a chur chun tosaigh i bhforbairt an tionscadail seo.

Díreoidh an tionscadal, arna chomhordú ag an Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta, ar 35 suíomh tionscadail bratphortach i gCo. Dhún na nGall, Co. Liatroma, Co. Shligigh, Co. Mhaigh Eo agus Co. na Gaillimhe. Chomh maith le bheith ag obair go dlúth le feirmeoirí agus pobail áitiúla, tugann an tionscadal le chéile taithí agus eolas na gcomhpháirtithe gaolmhara lena n-áirítear an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara, RTÉ, Coillte, Fáilte Éireann, An Chomhairle Oidhreachta, Bord na Móna, Teagasc, Tionól Réigiúnach an Tuaiscirt & an Iarthair, agus Universidade de Santiago de Compostela sa Spáinn.

An Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta
Teagasc
Coillte
Bord na Mona
Fáilte Éireann
USC Ibader
An Chomhairle Oidhreachta
RTE
An Roinn Talmhaí­ochta, Bia agus Mara
Tionól Réigiúnach an Tuaiscirt agus an Iarthair