Foireann s’Againne

Tá Wild Atlantic Nature á chomhordú ag an Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta. Chomh maith le bheith ag obair go háitiúil, tugann an tionscadal le chéile taithí agus eolas na gcomhpháirtithe gaolmhara lena n-áirítear an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara, RTÉ, Coillte, Fáilte Éireann, An Chomhairle Oidhreachta, Bord na Móna, Teagasc, Tionól Réigiúnach an Tuaiscirt agus an Iarthair , agus Universidade de Santiago de Compostela sa Spáinn.

Déanann croí-fhoireann tionscadail an tionscadal a reáchtáil ó lá go lá agus is iad seo a leanas na baill foirne:

An Dr. Derek McLoughlin

An Dr. Derek McLoughlin

Bainisteoir Tionscadail

Is é Derek McLoughlin an Bainisteoir Tionscadail agus d’oibrigh sé i réimse na hagra-éiceolaíochta ó thús na mblianta 2000. Tá suim ar leith aige sa mbealach a n-idirghníomhaíonn muid leis an dúlra agus leis an talamh, lena mhuintir agus lena scéalta. Is é an suim seo a threoraigh a chuid oibre sa talmhaíocht i dtreo scéimeanna íocaíochta atá bunaithe ar thorthaí a úsáid mar uirlis chun beartas talmhaíochta agus comhshaoil a bhaint amach a oibríonn d’fheirmeoirí, don phobal agus don dúlra. Fuair sé oiliúint mar eiceolaí agus tá taithí fhairsing aige thar go leor gnáthóg agus speiceas, go háirithe tailte móna agus éanlaithe. D’oibrigh sé leis an bhFóram Eorpach um Chaomhnú an Dúlra agus Tréadachas ar thionscadal RBAPS an AE in Éirinn agus sa Spáinn agus le Tionscadal an Diúilicín Péarla de chuid Chomhpháirtíocht Nuálaíochta na hEorpa (EIP).

Julie Reynolds

Julie Reynolds

Riarthóir Tionscadail

Is í Julie Reynolds Riarthóir an Tionscadail agus tá sí freagrach as riarachán airgeadais agus riarachán laethúil an tionscadail agus na gcóras gaolmhar. Tá cáilíocht iarchéime ghairmiúil ag Julie sa Chuntasaíocht & Airgeadas ón ACCA. Tá breis is 20 bliain de thaithí aici i riarachán agus i mbainistíocht airgeadais, d’oibrigh sí i raon éagsúil tionscal lena n-áirítear ilnáisiúnta, fiontair phríobháideacha, pobail agus gnólachtaí nuathionscanta. Tar éis di aistriú go háit bheag i gCo. Shligigh, bhí baint ghníomhach ag Julie le gníomhaíochtaí pobail áitiúla – cathartha, spóirt agus eile. Glacann sí páirt sa tionscadal le spéis phearsanta agus grá do gach rud a bhaineann leis an dúlra, ainmhithe agus an timpeallacht.

Gary Goggins

An Dr. Gary Goggins

Bainisteoir Feasachta Poiblí

Tá Gary ina Bhainisteoir Feasachta Poiblí le príomhfhreagracht i ngníomhaíochtaí cumarsáide agus scaipthe agus rannpháirtíocht na bpáirtithe leasmhara. Roimhe seo d’oibrigh sé ina Chomhalta Sinsearach Taighde in OÉ Gaillimh, ina bhainisteoir tionscadail sa tionscal tógála agus san earnáil ENR in Éirinn agus sa tSaimbia. Tá PhD aige in Eolaíocht Shóisialta Chomhshaoil, MA i bhForbairt Pobail agus céim i Staidéar Gnó. Foilsíodh a shaothar in go leor irisleabhair idirnáisiúnta a bhfuil piarmheasúnú déanta orthu. Baineann a phríomhspéiseanna taighde le forbairt inbhuanaithe agus le haistriú cóir. Tá suim aige freisin sa chaoi a gcuirtear eolas in iúl do lucht déanta beartas, don tsochaí shibhialta agus don tionscal.

Kieran Rocks

Kieran Rocks

Bainisteoir Sonraí agus GIS

Tá sé de chúram ar Kieran riachtanais sonraí agus faisnéise geografacha an tionscadail a bhainistiú. Ag teacht ó chúlra feirme tuaithe, tá céimeanna Máistreachta déanta aige i Ríomhaireacht agus Córais Faisnéise agus Eolaíocht Faisnéise Geografaí. D’fhorbair Kieran a chuid taithí i gcomhlachtaí poiblí éagsúla thar na blianta, ó rialtas áitiúil go réimsí geolaíochta agus comhshaoil. Le déanaí d’oibrigh sé le hIascach Intíre Éireann ag tacú lena n-eolaithe agus ag cur le tuarascálacha agus páipéir.

Victoria McArthur

Victoria McArthur

Comhordaitheoir RBPS

Is í Victoria McArthur comhordaitheoir an RBPS do Thionscadal Wild Atlantic Nature. Is é an ról atá aici tacaíocht agus comhairle a chur ar fáil d’fheirmeoirí agus do chomhairleoirí talmhaíochta atá rannpháirteach sa scéim RBPS. Is comhairleoir feirme agus agronomaí í Victoria a bhfuil go leor taithí aici. Is as Norfolk ó dhúchas í, agus d’oibrigh sí ina comhairleoir gnó feirme do ADAS. Nuair a bhog sí go Dún na nGall sa bhliain 2001, d’oibrigh Victoria ina comhordaitheoir agus ina comhairleoir i róil éagsúla i dtionscal na talmhaíochta chomh maith le cabhrú le feirm an teaghlaigh a bhainistiú. Tá Victoria ag déanamh céim mháistreachta i mBainistíocht Timpeallachta le hOllscoil Uladh faoi láthair.

John Derwin

John Derwin

Éiceolaí Tionscadail

Is é John Derwin an tÉiceolaí Tionscadail le haghaidh Wild Atlantic Nature. Tá os cionn 20 bliain de thaithí ag John ar shuirbhéireacht agus ar mheasúnú tailte móna, lena n-áirítear tionscadail AE LIFE um Athchóiriú Portaigh. Beidh John freagrach go príomha as measúnú Bratphortach agus Fraochmhá, gníomhartha athchóirithe agus monatóireacht a dhéanamh ar thorthaí.

John Walsh

John Walsh

Teicneoir Comhshaoil

Is Teicneoir Comhshaoil é John le Wild Atlantic Nature. Tá céim aige in Eolaíocht Chomhshaoil ó IT Shligigh, agus dhírigh a thráchtas sa bhliain dheireanach ar an suaitheadh antrapaigineach d’éiceachórais tailte móna ó ghníomhaíocht phortaigh. Is as Co. Shligigh ó dhúchas é, agus tá cúlra feirmeoireachta ag John agus tá an-suim aige san éiceolaíocht agus grá aige don dúlra. D’oibrigh sé go dlúth le tailte móna ar feadh a shaoil agus threoraigh an taithí sin a ghairm bheatha chuig éiceolaíocht na dtailte móna. Is é sprioc John ina éiceolaí ná cabhrú tailte móna a chothabháil agus a chosaint – ceann de na héiceachórais is uathúla ar domhan.

Patricia Cox

Patricia Cox

Tacaíocht Riaracháin

Tá Patricia freagrach as tacaíocht riaracháin a thabhairt don tionscadal. Tá taithí aici mar chomhpháirtí i ngnó beag déantúsaíochta ó thús go rath, agus chaith sí roinnt blianta ag obair i mbun riaracháin, cuntais agus seirbhíse custaiméara i suíomhanna éagsúla ar nós suíomhanna miondíola, pobail agus cúram sláinte. Tá grá ag Patricia don timpeallacht, do thírdhreacha agus don dúlra i gcoitinne, go háirithe timpeall chósta Mhaigh Eo/na Gaillimhe.

Andrew Speer

Andrew Speer

Oifigeach Caomhnaithe Ceantair

Andrew Speer, ag obair go díreach le caomhnú gnáthóg agus speiceas in Iarthuaisceart agus i Lár Tíre na hÉireann le 24 bliain, le ham caite ar an talamh le cosaint agus monatóireacht agus le 6 bliana anuas ag bainistiú foireann thiomanta d’fhoireann na Páirce Náisiúnta agus Maoirseoirí Caomhnaithe. sa NPWS. Bhain sé BSc amach i mBainistíocht Caomhantais i 1997 agus ó shin i leith le MSc i mBainistíocht Chrios Cósta in 2011. Is ó dhúchas Dhún na nGall é agus bhí paisean i gcónaí aige do thírdhreacha cósta agus ardtalún Thuaisceart Éireann, áit a gcaitheann sé féin agus a mhuintir. an chuid is mó dá gcuid ama saor ag baint suilt as.

Eoin McGreal

Eoin McGreal

Oifigeach Caomhnaithe Ceantair

Bhí spéis i gcónaí ag Eoin i stair an dúlra le béim ar leith ar thailte arda, fionnuiscí agus an t-imeallbhord. Tar éis dó staidéar a dhéanamh ar éiceolaíocht uisceach fheidhmeach ag Coláiste Teicniúil Réigiúnach na Gaillimhe, d’oibrigh sé i bpoist éagsúla i dtionscal na hiascaireachta sula ndeachaigh sé i mbun oibre leis an tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta & Fiadhúlra i 1999. Ó shin i leith, tá sé ag feidhmiú mar Mhaor Caomhantais i gContae Mhaigh Eo, a áit dúchais agus thug an taithí seo léargas agus tuiscint dhomhain dó ar na dúshláin agus na castachtaí a bhaineann lenár n-oidhreacht nádúrtha a chosaint. Tá páipéir foilsithe aige ar ghnéithe éagsúla maidir le héin na hÉireann agus is é an leas chláraitheoir contae d’Iarthar Mhaigh Eo do Chumann Luibheolaíochta na Breataine agus na hÉireann.

Guaduneth Chico León

Guaduneth Chico León

Comhordaitheoir Suíomh Gníomhaíochta WaterLANDS

Is é Guaduneth an Comhordaitheoir Suímh Gníomhaíochta don tionscadal WaterLANDS Horizon 2020. Is é an príomhfhreagracht atá air ná oibriú go dlúth le pobail áitiúla, le húinéirí talún agus le daoine eile chun tacú le hathchóiriú tailte móna ag LCS Bhinn Chuilceach-Shliabh an Iarainn. D’oibrigh sé roimhe seo mar thaighdeoir agus léachtóir in Ollscoil Nottingham Trent, ag stiúradh measúnú domhanda ar dhíghrádú bratphortach. Tá PhD ag Guaduneth sna hEolaíochtaí Comhshaoil, MSc in Athrú Aeráide agus faisnéis gheografach, agus BSc sa Tíreolaíocht. Tá a phríomhthaighde dírithe ar bhratphortaigh a mhapáil agus a mheasúnú ar fud an domhain agus líonraí comhoibritheacha idirnáisiúnta a chruthú chun tuiscint níos fearr a fháil ar thimpeallachtaí tailte móna. Tá measúnú á dhéanamh aige faoi láthair ar ábhar carbóin, carnadh carbóin, rátaí creimthe agus patrúin hidreolaíocha ar fud 27 láithreán staidéir san Eoraip, i gCeanada agus in Oileáin Fháclainne.

Margaret Flaherty

Margaret Flaherty

Oifigeach Rannpháirtíochta Pobail

Tá Margaret ina hOifigeach Rannpháirtíochta Pobail le Wild Atlantic Nature. Tá sí ag obair i seirbhísí oideachais agus cuairteoirí i bPáirceanna Náisiúnta na hÉireann ó thús na 2000idí. Chomhcheangail sí an ghairm seo san fhoghlaim agus san rannpháirtíocht lena cuid staidéir féin agus tá PhD aicí sa Zó-eolaíocht, MSc i Caomhnú an Dúlra agus céim san Éiceolaíocht. Bhí roinnt ról iar-dhochtúireachta aici lena n-áirítear teagasc, taighde agus rannpháirtíocht na bpáirtithe leasmhara. Tógadh Margaret i gConamara, agus leis na héiceachórais shaibhre mar a cúlchlós, tá suim mhór aici sa dúlra ó aois óg. Tá Margaret paiseanta faoi chuidiú le tuiscint agus léirthuiscint níos doimhne a chothú ar oidhreacht nádúrtha na hÉireann, rud a chreideann sí atá ríthábhachtach chun an dúlra a chosaint agus a chinntiú gur féidir leis na glúnta atá le teacht taitneamh a bhaint as. Is tacadóir í freisin chun an timpeallacht oíche a chosaint agus tá baint ghníomhach aici le tionscnaimh spéire dorcha.


Is tionscadal leathan speictrim ilghnéitheach é Wild Atlantic Nature a bhfuil sé mar aidhm aige cabhrú le stádas caomhantais fabhrach a sheachadadh ar fud líonra Natura 2000, go háirithe i mbratphortaigh in iarthuaisceart na hÉireann. Tá 10 dtairbhí san iomlán freagrach as níos mó ná 75 gníomh a sheachadadh i dtréimhse naoi mbliana. Cuimsíonn na gníomhartha seo earnálacha lena n-áirítear feirmeoireacht, foraoiseacht, turasóireacht, forbairt pobail agus eolaíocht. Dá bhrí sin tá raon de ghrúpaí tionscadail bunaithe agus bunófar tuilleadh chun an tionscadal a chur ar an eolas agus a threorú.

Grúpa Bainistíochta Tionscadal (PMG): Tá an grúpa seo comhdhéanta de gach tairbhí tionscadail agus is é an príomhfhreagracht atá air ná feidhmiú rathúil an tionscadail a bhainistiú agus riosca foriomlán an tionscadail a bhainistiú. Tá an grúpa freagrach as maoirseacht a dhéanamh ar sheachadadh gníomhaíochtaí comhlántacha i gcomhar leis an Tionscadal Comhtháite foriomlán agus as comhtháthú i gcláir oibríochtúla éagsúla sa tréimhse maoinithe 2021-2028 agus ina dhiaidh sin. Feidhmíonn an grúpa freisin chun comhairle agus treoir bhainistíochta, eolaíoch agus theicniúil a sholáthar d’fhoireann an tionscadail agus monatóireacht agus measúnú a dhéanamh ar dhul chun cinn maidir leis na haidhmeanna agus na cuspóirí foriomlána.

Grúpa Comhordaithe Beartais & Rialachais Natura (NPGCG): Is grúpa idir-rannach/idirghníomhaireachta é seo a bhunófar in 2021 chun feabhas a chur ar chumarsáid agus ar chomhar i measc na bpríomhpháirtithe leasmhara a bhfuil baint acu le beartas agus rialachas Natura 2000, agus chun comhtháthú agus comhordú a fheabhsú maidir le cistiú comhlántach a shlógadh le haghaidh cur chun feidhme iomlán an Chreata Gníomhaíochta Tosaíochta (PAF).

Painéal Comhairleach Eolaíoch agus Teicniúil: Bunófar an grúpa seo chun comhairle a thabhairt don NPGCG, don PMG agus d’Fhoireann an Tionscadail ar ghnéithe sonracha maidir le cur i bhfeidhm an tionscadail. Táthar ag súil go mbeidh sé seo comhdhéanta d’ionadaithe feirmeoirí a bhfuil taithí acu ar RBPS, ar eagraíocht feirmeoireachta, ar eagraíochtaí neamhrialtasacha comhshaoil, ar institiúidí oideachais tríú leibhéal agus ar shaineolaithe eile de réir mar is gá.

Grúpaí Comhairleacha Áitiúla: Táthar ag súil, de réir mar a bhunófar na cláir RBPS sna limistéir phíolótacha, go dtabharfar cuireadh d’fheirmeoirí rannpháirteacha grúpa comhairleach áitiúil a bhunú mar phríomhphointe teagmhála idir feirmeoirí áitiúla agus foireann an tionscadail. Is é an cuspóir atá leis cumarsáid mhaith a éascú agus oiriúnú tionscadail a chinntiú de réir mar is gá.